Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Περιοδικό Μνήμων